Kategorie      

Obchodní podmínky

Úvod InfoObchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti

LALIM s.r.o.

se sídlem Mateja Bela 59, Žilina

IČ: 47881984

zapsané v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem v Žiline, vložka číslo: 62737/L-Zbl

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.emobilshop.cz

1.   Úvodní ustanovení

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti LALIM, s.r.o., se sídlem Mateja Bela 59, IČO: 46984810, zapsané v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem v Žiline, vložka číslo: 62737/L-Zbl (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.mobilmax.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.  Uživatelský účet

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.  Cena zboží a Platební podmínky

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2802012926/2010, vedený u Fio banky (dále jen „účet prodávajícího“);

 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;

 bezhotovostně platební kartou;

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně se zbožím, nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.  Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího „LALIM s.r.o., Mateja Bela 59, 01015 Žilina“, či na adresu elektronické pošty prodávajícího emobilshop@emobilshop.cz.

 

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím poštou na adresu LALIM s.r.o., Mateja Bela 59, 01015 Žilina, Slovenská republika nebo přes Zásikovnu.

emobilshop.cz - Vracení a reklamace

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8       Nikdy prosím neposílejte zboží na dobírku!

 

 

6.  Přeprava a dodání zboží

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7.  Práva z vadného plnění

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.      Dle ust. § 2165 odst. 1 OZ může kupující vytknout vadu, která se na věci projeví v době 2 let od převzetí.

7.5.      Kupující uplatňuje práva z vadného plnění u prodávajícího na adrese jeho provozovny, kde je možné přijetí reklamace s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupující projeví vůli vůči prodávajícímu uplatnit práva z vadného plnění.

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. Práva a povinnosti smluvních stran

 

1. Za smluvní strany se pokládá prodávající a kupující.

 

2. Kupující je povinen:

a) převzít objednané zboží,

b) zaplatit za převzaté zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu,

c) zkontrolovat zboží zboží po převzetí zásilky od přepravce. Dle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. i) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Vás informujeme, že máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu. Pro odstoupení od smlouvy můžete použít formulář pro odstoupení, který naleznete ZDE.

 

 

3. Prodávající je povinen:

a) dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,

b) spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě českého jazyka.


 

8.1  Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@mobilmax.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese  https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 

9.   Ochrana osobních údajů

9.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.   požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2.   požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 

10. Vracení a reklamace

 

Přes Zásilkovnu 

  • Zboží, které chcete vrátit nebo reklamovat, zabalíte jako balík.
  • Do balíčku vložte vyplněný formulář na vrácení zboží
  • V případe, že se jedná o reklamaci, tak vyplňte reklamační formulář.
  • Vratkový kód přes Zásilkovnu pro vrácení a reklamaci zboží lze využít uhrazením částky 99 Kč. Link na platbu naleznete ZDE.

Platba

  • Po uhrazení platby si vyberte nejbližší Zásilkovnu s podacím místem na www.zasilkovna.cz/pobocky.
  • Předáte balíček a dostanete potvrzení o jeho přijetí.
  • Na zásilkovne zadejte vaše jméno na balíček a ponechte si potvrzení o přijetí zásilky.

Poštou

Pokud vám nevyhovuje poloha žádné z poboček Zásilkovny, můžete balíček poslat přímo k nám (na vlastní náklady) na adresu LALIM s.r.o., emobilshop, Mateja Bela 59, 01015 Žilina, Slovenská republika

Do balíčku vložte vyplněný vratkový formulář nebo reklamační formulář.

Zboží nepoíslejte na dobírku.

 

10.1 Reklamace

Ajé, něco není v pořádku? To nás mrzí, ale všechno se dá napravit – ozvěte se nám na email emobilshop@emobilshop.cz a spolu to vyřešíme. Reklamované zboží spolu s reklamačním formulářem přineste na kteroukoli Zásilkovnu nebo pošlete doporučeně na naši adresu:

LALIM s.r.o., emobilshop, Mateja Bela 59, 01015 Žilina, Slovenská republika

Reklamaci vyřídíme do 30 dnů, ale v případě odstranitelné vady můžeme tovar opravit.

REKLAMAČNÍ FOMULÁŘ

 

10.1.1 Reklamace displeje

Po doručení náhradního dílu pečlivě zkontrolujte, zda nedošlo k poškození během přepravy, a o případném poškození nás neprodleně kontaktujte do 24h od přijetí zásilky.

Instalaci náhradního dílu by měla provádět kvalifikovaná osoba nebo odborní servis.

Před instalací dílu vyzkoušejte funkcionalitu s vaším zařízením připojením kontaktů na matiční desku.

Je důležité důkladně otestovat displej před osazením (přehnutím a založením flex kabelů), resp. před nalepením.

Dávejte pozor na křehké komponenty, zejména na konektory a flex kabel, protože na použitý a instalovaný díl se záruka nevztahuje!

Otestujte jestli vám vyhovuje konstrast barev, jas, podsvícení a zejména senzitivita v každém bodě displeje.

Některé displeje pro telefony s operačním systémem Android nepodporují otisk prstu na dispeji. Prosím zkontrolujte si před instalací, zda vám daný díl vyhovuje, i když nebude podporovat danou funkci. Otisk prstu podorují pouze original displeje přímo od výrobce s označením Service Pack.

Displej před expedicí k vám podléhá testování přímo po výrobě a také v našem expedičním centru těsně před odesláním. Kontrolujeme kompletní funkčnost displeje, a zaručujeme se, že expedujeme plně funkční otestovaný díl.

Většina displejů pro novější modely vyžaduje dodatečné programování ještě před instalací, jinak není zachována jejich plná funkcionalita.

V případě, že nesouhlasíte s danými podmínkami, můžete nám displej bezplatně vrátit zpět k nám.

V případě, že se rozhodnete displej instalovat, přebíráte 100% odpovědnost za škody způsobené neodbornou manipulací.

Výměnu displeje doporučujeme svěřiť autorizovanému servisu.

 

 

10.2 Poškození zásilky

Všechny zásilky jsou pojištěny při přepravě.

Po přijetí zboží od přepravní společnosti je třeba zkontrolovat zboží ihned po přijetí.

Kupujíci je poviiný překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotné zboží při jeho přebírání a pečlivě zkontrolovat stav dodaného zboží. V případě mechanického poškození zboží je kupující povinen informovat o dané skutečnosti prodávajícího nejpozději do 24 hodin emailem.

V opačném případě nebude reklamace o mechanickém poškození zboží uznána. 11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

12.  Doručování

12.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce. 

 

13.  Ověřeno zákazníky

13.1. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

 

 

14. Zpracování osobních údajů pro Newsletter


Tímto souhlasem nám dáváte možnost zasílat vám novinky formou newsletteru na Váš e-mail.

 


Provozovatel a Souhlas


Jako dotyčná osoba kliknutím na políčko „Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletterů“ uděluji souhlas společnosti LALIM s.r.o., se sídlem Mateja Bela 59, 01015 Žilina. IČO 47881984, DIČ 2024136543, DIČ SK2024136543, zapsaný v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, Vložka číslo: 62737/L-Zbl na webstránce www.emobilshop.cz se zpracováním mých osobních údajů za zpracováním mých osobních údajů.


Jsem si vědom/a, že v rámci zasílání newsletterů bude společnost LALIM s.r.o dodatečně získávat informace o mých aktivitách (nazývané jako „údaje o používání“) o tom, zda otevírám newsletter, zda a na jaké a kolikrát kliknu na doručené odkazy, IP adresa, lokalizační údaje, nastavení jazyka a jiné. Tento souhlas uděluji po dobu poskytování služeb newsletteru až do odvolání.

 


Po uplynutí této doby budou osobní údaje zlikvidovány.

 


Byl jsem řádně poučen a beru dáno na vědomí, že ve smyslu příslušných právních předpisů mohu svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů samostatně vyjádřit pouze v případě, že jsem dovršil(a) věku 16 let. V opačném případě, t.j. v případě osoby mladší 16 let, je potřebný souhlas jejího zákonného zástupce. V takovém případě není možné souhlas udělit elektronicky, ale je třeba kontaktovat provozovatele na e-mailové adrese emobilshop@emobilshop.cz

 


Zakliknutím zaškrtávacího políčka tak zároveň potvrzuji, že jsem dovršil(a) věk 16 let.

 


Zdroj poskytnutých údajů


Vaše informace jsou sbírány ze 2 zdrojů na základě rozdílných pravidel GDPR.

Zdroj – Vaše údaje sbíráme z uskutečněných objednávek, kde jste nám poskytli vaše informace jako e-mail, jméno a příjmení, adresa, tel. číslo (ale i jiné údaje vámi dodatečně poskytnuty). Z tohoto zdroje zároveň zpracováváme i vaše nákupní preference, které později mohou být využity k profilování. Tento sběr dat funguje na bázi Opt-out.

Zdroj – Vaše údaje sbíráme z Opt-in polí na naší webstránce, kde máte možnost se přihlásit k odběru newsletteru, kde sbíráme vaši e-mailovou adresu a jméno. Tento sběr dat funguje na bázi Opt-in.

 


Kategorie zpracovávaných údajů

 

Vaše osobní údaje:

E-mailová adresa

Jméno a Příjmení

Adresa

Tel. číslo

Údaje o vašem prohlížení

IP adresa

Typ browseru

Navštívené URL adresy

Klepnutí

Země IP adresy

Jiné

Vaše nákupní preference

Vaše nakupované produkty

Prohlížené produkty a kategorie

 


Účel zpracovávání údajů


Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem ukládání, zpracování, využívání k odesílání obchodních sdělení (např. newsletter) a profilování (personalizaci emailové komunikace a cílení jejího doručování).

Za účelem sledování vaší aktivity na stránce mohou být použity i cookies.

 


Profilování dat


Profilování údajů zahrnuje praktiky personalizace a cílené komunikace pro zamezení doručování nevyžádaných emailů (spamu) a pro lepší uživatelskou zkušenost. Emaily Vám můžeme specificky doručit na základě vaší předešlé interakce se stránkou a vašeho nákupního chování a preferencí, tak aby vám vždy přišel pouze cílený specifický email přesně pro vás.

 


Sdílení osobních údajů s obchodními partnery


Provozovatel informuje dotyčnou osobu o tom, že vaše osobní údaje sdílí a zpracovává pomocí partnera ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 027 62 943, se sídlem Na Zderazu 1275/15, 120 00 Praha 2, zastoupená Ing. Jakubem Stupkem, jednatelem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 223183. Více informací o tom jak společnost ECOMAIL chrání Vaše soukromí se dozvíte https://ecomail.cz/privacy-policy

 


Poskytnutí osobních údajů, jakož i udělení Vašeho souhlasu s jejich zpracováním je dobrovolné. Souhlas můžete kdykoli odvolat v každém doručeném emailu prostřednictvím odkazu pro odhlášení nebo na adrese emobilshop@emobilshop.cz. Odvolání souhlasu je účinné dnem jeho doručení.

 


Udělením souhlasu nejsou dotčena Vaše práva dotyčné osoby. Na základě písemné žádosti nebo osobně u provozovatele máte právo:

- žádat o přístup ke svým osobním údajům ao opravu, vymazání, omezení zpracování svých osobních údajů, kdykoli souhlas odvolat;

- pro přenosnost osobních údajů;

- podat návrh na zahájení řízení u Úřadu na ochranu osobních údajů.

 


Právo odvolat souhlas


V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas můžete odvolat elektronicky v každém doručeném emailu prostřednictvím odkazu pro odhlášení, na adrese odpovědné osoby, písemně, oznámením o odvolání souhlasu nebo osobně na adrese sídla provozovatele.

 

 

Právo na opravu nebo změnu

 

Je důležité, abychom měli o Vás správné informace a žádáme Vás, abyste nás upozornili, pokud je některý z Vašich osobních údajů nesprávný. pokud jste si změnili emailovou adresu nebo vaše jméno.

 

 

Právo na omezení zpracování

 

Od momentu, kdy jste požádali o opravu vašich osobních údajů, dokud nebudeme moci potvrdit přesnost vašich osobních údajů (nebo je podle vašich pokynů změnit), máte nárok na omezené zpracování. To znamená, že my (s výjimkou uchovávání osobních údajů) můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pouze v souladu s Vaším souhlasem nebo pokud je to nutné v souvislosti s právními nároky, na ochranu práv někoho jiného.

 

Můžete také požádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud je zpracování nezákonné, ale nechcete, abychom osobní údaje vymazali.

 

 

Právo namítat zpracování

 

Jako dotčená osoba nemáte právo namítat zpracování osobních údajů vzhledem k právnímu základu podle čl. Čl. 1 písm. a) GDPR.

 

 

Právo na přenosnost údajů

 

Můžete požádat o to, aby Vám Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli ke zpracování na základě souhlasu, které jsou zpracovávány automatizovaně (ne v listinné podobě) byly poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo požádat o přenos těchto informací na jiného provozovatele, pokud je to technicky možné.

 

 

Právo na vymazání

 

Kdykoli nás můžete požádat o výmaz vašich údajů. Takovou možnost máte zakliknutím tlačítka na žádost o vymazání z databáze v každém emailu, který odesíláme. Zároveň o to můžete požádat emailovou komunikaci na adrese emobilshop@emobilshop.cz

 

 

Právo na přístup

 

Můžete si vyžádat informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, včetně informací o tom.

 

 

Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů

 

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávaně nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost na dozorčí orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.

 

 

Dotyčná osoba prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, aktuální a byly poskytnuty svobodně.

 


 

15.  Závěrečná ustanovení

15.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

15.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

15.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

15.5. Kontaktní údaje prodávajícího. Adresa pro doručování: LALIM s.r.o., Mateja Bela 59, 01015 Žilina, adresa elektronické pošty: emobilshop@emobilshop.cz. 

 

V Žiline, dne 24.6.2024