Kategorie      

Reklamační řád

Úvod Info

REKLAMAČNÍ ŘÁD


obchodní společnosti LALIM s.r.o.

se sídlem Mateja Bela 59, Žilina

IČO: 47881984

zapsané v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem v Žiline, vložka číslo: 62737/L-Zbl

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.emobilshop.cz
 

 1.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. 1.1.     Tento reklamační řád obchodní společnosti  LALIM, s.r.o., se sídlem Mateja Bela 59, IČO: 47881984, zapsané v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem v Žiline, vložka číslo: 62737/L-Zbl (dále jen „prodávající“),  upravuje postup reklamace zboží zakoupeného od prodávajícího.
  1.2.    Kupující objednáním zboží kupující potvrzuje, že se s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami prodávajícího seznámil a zavazuje se jimi řídit.
  1.3.    Jsou-li v tomto Reklamačním řádu obsažené pojmy definovány jinak než v Obchodních podmínkách prodávajícího, má přednost definice Reklamačního řádu. Pokud Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, který mu přisuzují Obchodní podmínky. Není-li určitý pojem definován Obchodními podmínkami, užívá se ve významu obvykle mu přisuzovaném právními předpisy. 
  1.4.    Prodávající vystavuje ke všemu kupujícím zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu nebo prodejku), který obsahuje všechny zákonem předepsané údaje, především však název zboží, jeho cenu, množství, sériové číslo, apod.) Takový doklad slouží zároveň jako doklad o záruce (záruční list) a je vystavován vždy.
  1.5.    Na žádost kupujícího prodávající vystaví písemné potvrzení o záruce (záruční list). Záruční list musí obsahovat obchodní firmu LALIM s.r.o., IČO a sídlo. Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě popíše a vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.
  1.6.    V souladu se záručními podmínkami poskytnutými výrobcem (dovozcem zboží) či související reklamou na zboží, může být na zboží poskytnuta tzv. prodloužená záruka. V tomto případě musí být prodávajícím vystaven záruční list, a to v souladu s ust. 1.5. tohoto Reklamačního řádu.

 

 1.     DÉLKA ZÁRUKY

 

 1. 2.1.    Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
  2.2.    Při prodeji spotřebního zboží činí zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Tato úprava se nevztahuje na zboží prodávané za sníženou cenu (zboží poškozené, použité, nekompletní, atd.)   Na skutečnost, že se při prodeji jedná o zboží prodávané bez zákonné záruky ve smyslu předchozí věty je kupující vždy upozorněn před uzavřením kupní smlouvy. Při prodeji věcí použitých odpovídá prodávající za vady nad rámec míry jejich používání či opotřebení, které vykazovalo zboží v okamžiku jeho převzetí kupujícím, a to s tím, že práva kupujícího z vad zboží zanikají v tomto případě uplynutím 12 měsíců do převzetí zboží. Na skutečnost, že vady zboží lze uplatnit pouze ve 12-ti měsíční lhůtě je kupující vždy upozorněn před uzavřením kupní smlouvy a tato skutečnost je znovu uvedena na dokladu o prodeji zboží. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu nekompletnosti či z důvodu vady se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
  2.3.     Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou běží reklamační řízení. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží z důvodu vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. V tomto případě končí lhůta 24 měsíců od převzetí původního (reklamovaného) zboží.
  2.4.    Lhůtu k uplatnění práv z vad zboží nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu, intenzitu užívání, dodržování pokynů

 

 1.     ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

  3.1.    Kupující se zavazuje bezprostředně po předání překontrolovat společně s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s přepravním listem a kupní smlouvou, dále zásilky, která je neúplná či poškozená. Rozhodne-li se kupující zásilku přes poškození či neúplnost převzít, zavazuje se popsat veškeré poškození či nedostatky v předávacím protokolu přepravce.
  3.2.    Doručování neúplné či poškozené zásilky je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: emobilshop@emobilshop.cz.Kupující se zavazuje sepsat s dopravcem škodní protokol a tento neprodleně zaslat e-mailem či poštou prodávajícímu. Dodatečná námitka neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, důkazní břemeno prokázání rozporu s kupní smlouvou však ponese kupující.
  3.3.   Kupující může zaslat reklamované zboží také přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího nebo autorizovaného servisu. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík musí být viditelně označen slovem „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, kopii nákupního dokladu resp. záručního listu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího včetně jeho adresy a telefonního čísla. Pokud nebude dodržen stanovený reklamační postup, nemůže být reklamační řízení zahájeno.
  3.5.    Platnost záruky dokládá kupující předložením (či doložením) nákupního dokladu, v případě, že již bylo zboží v minulosti reklamováno, přiloží (či doloží) také doklad o vyřízení dřívější reklamace. Má-li reklamovaný výrobek sériové číslo, musí odpovídat číslu uvedenému na přiložených dokladech.
  3.6.    Kupující bere na vědomí, že prodávající negarantuje plnou kompatabilitu prodaného zboží s dalšími elektronickými součástmi či softwarovými aplikacemi zboží, ledaže jejich funkčnost byla kupujícím výslovně požadovaná a prodávajícím potvrzena. V případě, že prodávající u určitého zboží výslovně uvádí seznam kompatibilních či nekompatibilních doplňků, má se zato, že se s ním kupující seznámil před uzavřením kupní smlouvy.
  3.7.    Záruka poskytovaná prodávajícím se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku takového postupu vzniklé, a to ani pokud takové použití nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití a obsluze. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným či nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodové síti.
  3.8.    Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání zboží. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu.
  3.9.    Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (pokud taková činnost není vzhledem ke zboží obvyklá a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):
  1.     mechanickým poškozením zboží
  2.     elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky či plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek
  3.     používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno
  4.     neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží
  5.     poškozením počítačovým virem
  6.     pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není kupující schopen doložit jeho legální původ nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu
  7.     zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
  8.     provedením nekvalifikovaného zásahu do zboží či změnou jeho parametrů
  9.     u zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy
  10.     při chybně provedeném upgradu BIOSu, firmware
  11.     zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí


3.10.    Uvedená omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, které jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze rozumně očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.
3.11.    V případě, že je zbožím software, vztahuje se poskytovaná záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškozena poškrábáním, apod.) Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeť, obálka, obal) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software, u digitálního obsahu je to již jeho samotným stažením. To neplatí, je-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak.
3.12.    Zboží předané k reklamaci je prodávajícím testováno pouze na závadu uvedenou v reklamačním formuláři či reklamačním listu. Charakter závady je vždy nutno uvést písemnou formou.
3.13.    Zjistí-li technik, že příčinou problémů není deklarovaný výrobek (např. mobilní telefon), ale nekorektní instalace software (aplikace), pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace nedodané prodávajícím, nebo jestliže data poškodil kupující nebo 3. osoba, bude reklamace zamítnuta.
3.14.    Při předání mobilního telefonu nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, je kupujícímu doporučeno vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zajištění jejich ochrany proti možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat.
3.15.    Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení (např. CD). Záruka však tímto upozorněním není omezena.
3.16.    Prodávající má právo zamítnout přijatou reklamaci v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.
3.17.    Týká-li se reklamace zařízení, které má LCD displej, upozorňuje prodávající kupujícího na skutečnost, že dle normy ISO 13406-2 každý LCD displej skládá z minimálně 2,35 milionů subpixelů nebo tranzistorů (15"), není z hlediska výrobních technologií prakticky možné předcházet ztrátám pixelů. Do prodeje mohou být dány LCD s maximálně deseti vadnými pixely.
Výrobky LCD jsou rozděleny do čtyř tříd, tří typů vadných pixelů a dvou frekvenčních kritérií. Vadné pixely se mohou vyskytnout jako zářivé pixely, černé pixely nebo ztráta subpixelů (nebo blikající pixely). Frekvenční kritéria rozlišují zaprvé počet bílých nebo černých pixelů vyskytujících se v konkrétní oblasti (klastru) a zadruhé ztráty subpixelů nebo blikající pixely vyskytující se v klastru. Čtyři třídy určují maximální povolený počet chyb u každého typu vadných pixelů. LC displeje značky ADI, SONY, EIZO a většina dalších LCD na našem trhu jsou zařazeny do třídy II. To znamená, jestliže je počet těchto vadných bodů menší než deset, (2xTyp1, 2xTyp2 a 5xTyp3 = 2 černé body + 2 bílé body + 5 barevných bodů = max. 9 vadných), nevzniká zákazníkovi nárok na reklamaci či uplatnění práva z důvodu rozporu s kupní smlouvou.

 

 1.     VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 

 1. 4.1.    Je-li kupující zároveň spotřebitelem, rozhodne prodávající o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. V případě kupujícího-podnikatele, si prodávající vyhrazuje právo rozhodnout o reklamaci do 40 dnů.
  4.2.    Prodávající vydá kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
  4.3.    Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.
  4.4.    Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamačního řízení. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamace se počítá ode dne následujícího po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.
  4.5.    Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamačního řízení kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.
  4.6.    V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění 10Kč/den.
  4.7.    Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace.

 

 1.     SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

 

 1. 5.1.    Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě sluchátek je životnost vždy 6 měsíců. Výjimkou jsou sluchátka, jež byla zakoupena jako samostatný produkt.
  5.2.    Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží kupující užívá déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Prodávající vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.
  5.3.    Kupující bere na vědomí, že obvyklá živostnost je prodávajícím může být uvedena u nabízeného zboží a potvrzuje, že se s ní před uzavřením kupní smlouvy seznámil. 

 

 1. 6.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. 6.1.    Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2019 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.
  6.2.    Tento reklamační řád je k dispozici jako dokument na www.emobilshop.cz.

 


V Žiline,  dne 25.10.2020